Navigation
Η Ελλάδα στον κόσμο

Η Ελλάδα στον κόσμο

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη πολιτικών, πολιτιστικών και οικονομικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες και ο σταδιακός περιορισμός της ανάγκης διατήρησης ισχυρών αμυντικών δυνάμεων. Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η ένταξη όλων των γειτονικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΑΜΥΝΑ

Θεωρούμε ότι η υποχρεωτική στράτευση αποτελεί καταπάτηση της ατομικής ελευθερίας. Παράλληλα γνωρίζουμε ότι οι σύγχρονες αμυντικές ανάγκες και η πολυπλοκότητα των οπλικών συστημάτων επιβάλουν την ύπαρξη στελεχιακού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης. Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία άμεσης αλλαγής των επιχειρησιακών αναγκών των ένοπλων δυνάμεων προτείνουμε τη σταδιακή κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας, τη δημιουργία ενός μικρού, κατάλληλα καταρτισμένου και εξοπλισμένου επαγγελματικά στρατού και τη δημιουργία εθνοφρουράς που θα συγκροτηθεί σε εθελοντική βάση.

Προτείνουμε το δραστικό εξορθολογισμό των ελληνικών αμυντικών δαπανών με:

 • περαιτέρω μείωση των «δαπανών προσωπικού» ως ποσοστού των συνολικών δαπανών,
 • κατάργηση των διάσπαρτων και στρατηγικώς ασήμαντων στρατοπέδων,
 • κατάργηση της νομοθεσίας που προσθέτει ένα πρόσθετο 3% επί των δαπανών προμήθειας αμυντικού υλικού υπέρ του ταμείου συντάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων,
 • αναθεώρηση του μοντέλου συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων (π.χ. τεθωρακισμένα, ελικόπτερα, αεροσκάφη κλπ) προς την κατεύθυνση της στρατηγικής εκχώρησης (outsourcing) μέσω διεθνών διαγωνισμών σε μία πλήρως ιδιωτική και ανταγωνιστική αμυντική βιομηχανία και
 • ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του NATO και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας για διακρατικές συνεργασίες σε αμυντικές προμήθειες.

Γνωρίζουμε ότι ο ευαίσθητος τομέας της αμυντικής βιομηχανίας δεν λειτουργεί ως ελεύθερη αγορά, αλλά και ότι η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι οι αμυντικές βιομηχανίες δεν χρειάζεται να παραμένουν υπό κρατικό έλεγχο προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς. Προτείνουμε:

 • την άμεση ιδιωτικοποίηση όλων των αμυντικών βιομηχανιών ή το κλείσιμό τους σε περίπτωση μη εξεύρεσης αγοραστή ή αυτοδιαχείρισης από το προσωπικό τους,
 • την πλήρη εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών αμυντικών δαπανών που αποσκοπούν στην καθιέρωση διαφάνειας και ίσης αντιμετώπισης προμηθευτών και
 • την επένδυση ενός μικρού μέρους των αμυντικών δαπανών σε έρευνα & τεχνολογία με βάση μια νέα εθνική στρατηγική και ενθάρρυνση του clustering και συνεργατικών προγραμμάτων ανάπτυξης νέων προϊόντων μεταξύ βιομηχανιών, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και μικρομεσαίων εταιρειών.

ΕΥΡΩΠΗ

Θεωρούμε τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη αδιαπραγμάτευτες. Παράλληλα, όμως, οραματιζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση λιγότερο γραφειοκρατική, που δεν αυξάνει σταδιακά τις αρμοδιότητές της εις βάρος της εθνικής ανεξαρτησίας των Κρατών μελών. Επίσης πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει:

 • να καταργήσει την Κοινή Αγροτική Πολιτική, επιτυγχάνοντας άμεση μείωση των τιμών των τροφίμων και του ύψους του κοινοτικού προϋπολογισμού, καθώς και δραστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αγροτικών πληθυσμών των αναπτυσσόμενων χωρών,
 • να καταργήσει όλους τους δασμούς, τις ποσοστώσεις και κάθε άλλο περιορισμό στο εμπόριο με όλες τις χώρες του κόσμου, επιτυγχάνοντας άμεση μείωση των τιμών όλων των προϊόντων, καθώς και δραστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου παγκοσμίως και
 • να απελευθερώσει πλήρως την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών, επιτυγχάνοντας άμεση μείωση των τιμών, βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ευρωπαϊκής οικονομίας γενικότερα.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιστεύουμε στο δικαίωμα των ανθρώπων να μεταναστεύουν και γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι δεν εγκαταλείπουν την πατρίδα τους παρά μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Επίσης γνωρίζουμε ότι είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι μετανάστες συμβάλλουν δραστικά στην οικονομική ανάπτυξη.

Παράλληλα, όμως, γνωρίζουμε ότι η ανεξέλεγκτη και απρογραμμάτιστη είσοδος μεταναστών σε συνδυασμό με την παντελή ανικανότητα του Κράτους να αντιμετωπίσει την κατάσταση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

Βασική προτεραιότητα της οικονομικής μας πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η άρση των περιορισμών στο εμπόριο, που εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, δημιουργώντας κύματα οικονομικών μεταναστών, αλλά και η διατήρηση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή μας.

Θεωρούμε αυτονόητη τη χορήγηση πολιτικού ασύλου σε ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους για λόγους ασφαλείας και επιπλέον προτείνουμε τη δημιουργία ενός συστήματος ελεγχόμενης εισόδου μεταναστών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, καθώς επίσης και τις δυνατότητες ενσωμάτωσής τους. Παράλληλα θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της αστυνόμευσης με στόχο την προστασία τόσο των Ελλήνων πολιτών, όσο και των ίδιων των μεταναστών που υποφέρουν εξίσου από την έλλειψη ασφάλειας.
Όσον αφορά τους μετανάστες που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα προτείνουμε:

 • αυτόματη χορήγηση ιθαγένειας σε όλους όσους γεννιούνται σε ελληνικό έδαφος, ή έχουν φοιτήσει τουλάχιστον έξι χρόνια σε ελληνικό σχολείο,
 • δυνατότητα χορήγησης ιθαγένειας σε μετανάστες με βάση κριτήρια που διασφαλίζουν την ενσωμάτωσή τους,
 • απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης άδειας παραμονής και
 • χορήγηση δικαιώματος ψήφου στις δημοτικές εκλογές σε όλους του νόμιμους κατοίκους της ελληνικής επικράτειας ανεξαρτήτως καταγωγής ή ιθαγένειας.

Επόμενη σελίδα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Top